ખેતીના પાકોની પદ્ધતિ

      
  ખેડૂત મિત્રો,  જુદા જુદા ખેતી પાકો જેવાકે; અનાજ,શાકભાજી,રોકડીયા પાક, તેલિબિયાં પાક, કઠોળ પાક તેમજ બગાયત પાકો વિશે અદ્યતન જાણકારી મેળવો.જે પાકની માહિતી જોવી હોય તે પાક પર એક ક્લિક કરો... આ માહિતી આપને કેવી લાગી તે વિશે અંભિપ્રાય મોકલો અને નવી જાણકારી માટે મને લખો.અહીં ખેતીનાં અન્ય પાકોની માહિતી મૂકાતી રહેશે.તો મુલાકાત લેતા રહેશો.આભાર

૧.   કૃષિ પાકોની માહિતી (૨૧૨ પેજ)
૨.   ઘઉં ખેતી પદ્ધતિ 
૩.   જુવાર ખેતી પદ્ધતિ 
૪.   ડાંગર ખેતી પદ્ધતિ 
૫.   મકાઇ ખેતી પદ્ધતિ  
૬.   ચોળી ખેતી પદ્ધતિ 
૭.   તુવેર ખેતી પદ્ધતિ       
૮.   મગની ખેતી પદ્ધતિ 
૯.   કપાસ ખેતી પદ્ધતિ  
૧૦.  મગફળી ખેતી પદ્ધતિ 
૧૧.  તલની ખેતી પદ્ધતિ 
૧૨.  દિવેલા ખેતી પદ્ધતિ 
૧૩.  કૃષિ પાકોની માહિતી
૧૪.  શેરડી ખેતી પદ્ધતિ 
૧૫.  બાગાયત પાકોની માહિતી 
૧૬.  બારેમાસ ઘાસચારાની ખેતી 
૧૭.  બટાટાની ખેતી  
૧૮.  ડુંગળી - લસણ ખેતી 
૧૯.  રીંગણ ખેતી પદ્ધતિ 
૨૦.  મરચી ખેતી પદ્ધતિ   
૨૧.  ભીંડા ખેતી પદ્ધતિ    
૨૨.  ફ્લાવર ખેતી પદ્ધતિ  
૨૩.  ટામેટા ખેતી પદ્ધતિ   
૨૪.  કોબીજ ખેતી પદ્ધતિ 
૨૫.  આદુ અને હળદર ખેતી પદ્ધતિ 
૨૬.  વેલાવાળા શાકભાજી ખેતી    

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

અગત્યની પોસ્ટ વાંચો

ખેડૂતોને એક પત્ર

ગુર્જર કિસાન સંઘ બ્લોગ શરૂ કર્યા તારીખ

૧૮ મી જુલાઇ,૨૦૧૭ ને મંગળવાર

ગુર્જર કિસાન સંઘ ગુજરાતના ફ્લેગવાર મુલાકાતીઓ

Flag Counter