પશુપાલન લેખો  ખેડૂત મિત્રો, અહીં પશુપાલન વ્યવસાયમાં ઉપયોગી થાય તેવા મહત્વના લેખો મૂકવામાં આવશે. આ વિભાગની મુલાકાત લેતા રહેશો અને અભિપ્રાય પણ આપશો.આભાર.
આપનો શુભેચ્છક - હરિ પટેલ (ખેડૂત પુત્ર)  
 લેખ વાંચવા જે તે લેખ પર ક્લિક કરોઅગત્યની પોસ્ટ વાંચો

ખેડૂતોને એક પત્ર

ગુર્જર કિસાન સંઘ બ્લોગ શરૂ કર્યા તારીખ

૧૮ મી જુલાઇ,૨૦૧૭ ને મંગળવાર

ગુર્જર કિસાન સંઘ ગુજરાતના ફ્લેગવાર મુલાકાતીઓ

Flag Counter